Surp Ha Ermeni KilisesiKilise, inili Karakolu civarnda, Grmce Soka karsnda ve Ekmekiba Soka, Selmsz Mektebi Soka ve Kozanolu Soka ile evrili alanda olup byk bir mabettir.


Surp Ha Ermeni Kilisesi

Kilise, Çinili Karakolu civarnda, Görümce Soka karsnda ve Ekmekçiba Soka, Selâmsz Mektebi Soka ve Kozanolu Soka ile çevrili alanda olup büyük bir mabettir. Her üç sokaa açlan kaplar olduu halde, Ekmekçiba Soka'na açlan kap sonradan örülmütür. Dier iki kap üzerine:Surp Haç Ermeni Kilisesi 1676 diye yazlmtr.Görümce Soka'nn sa köesinde büyük bir arsa ve bu arsann Selâmsz Mektebi Soka üzerinde ve arsann köesinde, büyük hazneli bir çeme vardr ki, bugün mesken olmutur. Bu arsann ve çemenin kiliseye ait olduunu kilisenin bakcs tarafndan söylenmektedir.Görümce Soka'nm sol köesinden, Ekmekçiba Soka'na kadar uzanan yerde, 'Milli Eitim Bakanl Surp Haç Ermeni Lisesi' bulunmaktadr. Esas kaps Ekmekçiba Soka üzerinde olduu halde bahçe kaps Görümce Soka tarafndadr. 

Kilise, ilk defa Balad Abraham adl bir papaz tarafndan ahap olarak, kap kitabesine göre 1676 tarihinde yaptrlmtr. Fakat, 1695 tarihinde vefat etmi olan Eremya Çelebi, stanbul Tarihi, adl eserinde bu mabetten söz etmemitir. Abraham Efendi, 1727 tarihinde, Sultan III. Ahmet Devri'nde ve Nevehirli Damat brahim Paa sadaretinde vefat etmitir. Kabri, bu kilisenin avlusundadr. Sonradan, kilisenin üzerinde bulunduu sokaa Papas Abraham ad verilmitir ki imdi Kozanolu sokadr.Kilise, 1727 senesinde, Patrik Golod Hovannes zamannda, bu civardaki Surp Karabet Kiisesi ile beraber, ksmen tamir edilmi ve 1797 senesinde de yanma bir mektep açlmtr. 

1764'te ölen, stanbul Ermeni Patrii Nalolu Hagop, Selâmsz (imdiki Selâmi Ali) Mahallesi halk için su getirterek bir çeme yaptrmtr ki, yeri yukarda yazld. 1798'de ise, bozulan su yollar, kilisenin kandilcisi ve mektebin hocas Diyakos Mardiros tarafndan tamir ettirilmi ve yeni bir çeme yaptrlmtr. Bu çemenin bakiyesini Ekmekçiba Soka'nm sa tarafndaki set altnda görmek mümkündür. Kilise 1880 tarihinde de bugünkü ekliyle yeniden muntazam kesme tatan yaplmtr. Çats tonoz kubbe ile örtülü olup be kaps ve apsit tarafnda birer kanad vardr. Avlusundaki büyük sarnç, 1831 senesinde Pimiyan tarafndan yaplm olup, mermer bileziindeki kitabede yazldr. Sokaa açlan cümle kapsnn sa tarafnda, mütevelli heyeti ve kapc odalar bulunmaktadr. 


Bu kilise, bulunduu mevkiden dolay Selâmsz Ermeni Kilisesi ad ile de anlmaktadr.