Karacaahmet MezarlOsmanl mparatorluunun en byk ve en eski kabristan olup, ortalama yz elli milyon insann ebedi istirahatgahi olduu tahmin edilmektedir.


Karacaahmet Mezarl

Osmanl mparatorluunun en büyük ve en eski kabristan olup, ortalama yüz elli milyon insann ebedi istirahatgahi olduu tahmin edilmektedir. Kabristan 12 parsele ayrlmtr. Bu parseller ehitlik ehit Ahmet Deresi, ranllar Mescidi, Harmanlk, Miskinler Zaviyesi ayasofyallar, Üçler Çemesi, Yüksek Kaldrm, Tazclar Kouu, Kaygsz Baba, Hattatlar olarak adlandrlr. Mezar talarnn ekilleri ve hat tarihi muhtevas itibaryla büyük bir ehemmiyet tayan mezarlk Servileri ile mehur olup,içinde adn ald Karacaahmet Sultan Türbesi ile birlikte bir çok mehur ahsiyetin türbeleri bulunmaktadr.

 

lk olarak stanbul'un Araplar tarafndan kuatlmas srasnda ehit olan askerlerin buraya gömüldüü sanlmaktadr. Mezarlk adn, stanbul'a Hac Bekta- Veli tarafndan slam dinini yaymak üzere gönderilen Karaca Ahmet'ten alr.


Karacaahmet Mezarl, 1917, 1940, 1956 ve 1974 tarihlerinde olmak üzere dört defa istimlâk edilmitir. Bu istimlâklerde, özellikle 1974'te Karayollar'nn istimlâki srasnda ciddi ekilde tahrip olmutur. Toplam defin says, geçmite kayt tutulmad için kesin olarak bilinmemekte ama milyonlarla ifade edilmektedir.
Türk siyaset ve kültür hayatnn önemli pek çok isminin mezarlarn barndrmaktadr. ahideler ve lahitler deiik türlerdeki balklaryla önemli bir sanat özellii arz eder. ahidelerin üzerindeki kitabeler eer bir hattatn eliyle hazrlanmsa sanat deeri tamaktadr. Balklar mezarda yatan kiinin cinsiyeti, meslei, rütbesi, sosyal mevkii, ailesi, felsefi ve dünya görüü, ölüm ekli ve yaad dönemle ilgili bilgiler verir. Bu özellii ile ahideler birinci dereceden belge nitelii tamaktadr. Ayrca ahide ve lahitlerin üzerinde bulunan deiik motifler ta içiliinin aheserleri kabul edilmektedir. Çiçek ve meyve motifleri, deiik bitki betimlemeleri en sk kullanlan motifler olmutur. Mezarlk büyük tahribata uram ve paha biçilemez pek çok deerli ahide imha edilmitir. Özellikle yeni gömü alan elde etmek için yaplan tahribatlarda saysz kymetli ahide ve lahit yok edilmitir. Mezarlkta birçok ünlü yatmaktadr. Ancak büyük ksmnn mezarlar günümüze ulamamtr.