Abac Dede TrbesiTrbe, Topta Camii'nin kuzey bat eteklerinde ve Abac Dede Soka'nn Topta Meydan Soka ile birletii yerdedir. Drt duvar krgir, ats ahap basit bir yapdr. Halk tarafndan yakn tarihlerde onarlmtr.


Abac Dede Trbesi

Türbe, Topta Camii'nin kuzey bat eteklerinde ve Abac Dede Soka'nn Topta Meydan Soka ile birletii yerdedir. Dört duvar kârgir, çats ahap basit bir yapdr. Halk tarafndan yakn tarihlerde onarlmtr. Kendi ad ile anlan sokaa bakan bir penceresi, yan tarafndaki çkmaz sokaa açlan ahap bir kaps vardr. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur. Karsnda bir terkos musluu ve yol ar yerde ve köede ise bir bakkal bulunmaktadr.

Sahibesi, türbenin bakmn üzerine almtr. Türbeye bir basamakla inilmektedir. Abac Dede'nin lâhdi sonradan yaplm olup tuladandr. Çimento ile svanm bulunan bu lâhdin üzerinde ahap bir sanduka ve onun üzerinde de bir pûîde vardr. Çok temiz bir ekilde baklan türbenin içindeki bu lâhdin ba tarafnda Abac Dede'nin ayrca bir âhidesi bulunmaktadr. Vaktiyle bu âhide lâhdin üzerinde imi. Dört köe ince uzun âhidenin üzerinde, tepesi düz ve geni, alt ksm dar, Selimî'yi andrr bir kavuk bulunmaktadr. âhide 1116 (1704-5) tarihlidir. Bu tan önünde, Abac Dede'nin annesi olduuna inanlan, 1094 (1683) tarihli, Ümmühani Hatun'un krk âhidesi vardr. Abac Dede'nin, Üsküdar'n büyük öhret sahibi, cezbeli dervilerinden biri olduu ve 1704 tarihindeki vefat üzerine oturduu mahal olan bu yere gömüldüü söylenir.

Yine bir halk rivayetine göre, Nevehirli brahim Paa (öl. 1730) ününü iittii bu velinin üzerine sonradan bir türbe yaptrmtr. Abac Dede'nin, 'aba' ad verilen kaln, yünlü bir kumatan elbise yapp satt veya hayat boyunca bir abas olduu ve hatta "Bir abam var atarm / Nerde olsa yatarm" tekerlemesinin bu zat tarafndan söylendii bu semtin sakinlerince beyan edilmektedir. Abann, yaradl icab derviâne, alçak gönüllülü ünü feda edemeyen kimseler tarafndan giyildii de bilinmektedir.