EMS PAA CAM



Cami, emsi Paa semtinde, emsi Paa Caddesi zerinde ve deniz kenarndadr. Avlusunun iki kaps olup, biri deniz tarafna, dieri ise eskiden Tekel binalarnn bulunduu imdiki park ynne almaktadr.



EMS PAA CAM

Cami, emsi Paa semtinde, emsi Paa Caddesi üzerinde ve deniz kenarndadr. Avlusunun iki kaps olup, biri deniz tarafna, dieri ise eskiden Tekel binalarnn bulunduu imdiki park yönüne açlmaktadr. Kesme tatan harputal olarak yaplm olan bu kaplarn üzerinde kitâbe yoktur. Avlu duvarlarnda, klâsik demir parmaklkl pencereler bulunmaktadr. Tekel binalar tarafndaki kapdan girildiinde, sa tarafta küçük bir hazîrenin, sol tarafta ise abdest mahallinin bulunduu görülür. Avlunun, kuzey ve dou tarafn 'L' eklinde medrese çevirmitir.

Mabet 988 (1580) tarihinde Mimar Sinan tarafndan yaplmtr. Kare plânl camiin tek kubbesi kurun kapldr. Kubbe, sekiz yüzlü bir kasnaa oturtulmutur. Kasnan dört yüzü, köelerde olmak üzere, yarm kubbeciklerle takviye edilmitir. Kasnakta ayrca dört pencere vardr. Camiin son cemaat yeri ve sa taraf, on mermer sütunun tad bir revak ile çevrilmitir. Revaklarn üzeri düzdür. Kesme tatan yaplan camiin kemerli cümle kaps üzerinde dört msral u kitâbe bulunmaktadr: emsi Paa eyledi bu camii bünyâd çün Umarz kim ola merhûmun yeri dârü's-selâm Ulvi'yâ hâtif görünce didi kim târîhi Secde-gâh olsun Habîb'in ümmetine bu makâm Rakam yazl deildir. Tarih msrann ebced hesab 988 rakamn vermektedir. Fakat 991- 1046 (1583-1636) tarihleri arasnda yaam ve akaik-i Nu'maniye'ye bir zeyl yazm olan Nev'izâde Atâî Efendi, bu zeylinde ve Yayaba zâde e-eyh Hzr Efendi bahsinde; "980 (1572) hududunda Üsküdar'da emsi Paa'nn cami-i eri ve darü'l-hadis ve hankâh tamam olundukta ibtida bunlar muhaddis ve müfessir ve zaviyedar olmu idi" dediine göre 988 tarihi yanl olmaldr. Kemeri, beyaz ve krmz mermerden yaplm olan bu kapnn sa tarafnda minare kaps vardr.

Bu küçük mabet alt üst pencereli olup, üst pencereleri vitrayldr. Çok güzel bir görünümü vardr. Yarm kubbeleri ve mermer mihrab istalaktitlidir. Minberi sonradan yaplm olup ahaptr. Camiin içi, çini ve kalem ii gibi süslemeden âridir. Sol tarafndaki türbenin, cami sahnna bakan büyük penceresine bir demir ebeke yerletirilmitir. Bu geni pencerenin iki yanna, duvara gömülü olarak dolapçklar yaplmtr. Kubbe göbeine ve kasnana güzel bir yaz ile âyetler yazlmtr. Sa taraftaki minaresi mabet gibi kesme tatan yaplm olup erefesinin alt istalaktitlidir. Minare, son cemaat yerine pek az çknt yapmakta olup camiin esas yaps üzerine ve köeye oturtulmutur.