BEHRAM PAA TRBESTrbenin skdar'da bulunduunu Tuhfetl- Mi'marn adl eserden reniyoruz. Bugn mevcut olmayan bu trbenin yeri dahi belli deildir. Yine ayn esere gre, Behram Paa'nn Diyarbekir'de bir camii vardr. Her ikisi de Mimar Sinan yapsdr.


BEHRAM PAA TRBES

Türbenin Üsküdar'da bulunduunu Tuhfetül- Mi'marîn adl eserden öreniyoruz. Bugün mevcut olmayan bu türbenin yeri dahi belli deildir. Yine ayn esere göre, Behram Paa'nn Diyarbekir'de bir camii vardr. Her ikisi de Mimar Sinan yapsdr. Bunlardan baka, Yemen'de Behramiye adyla anlan bir ehir kurmu ve burada saray, cami, imaretler, medrese, urban eyhlerinin ve maiyyetlerinin barnmalar için evler ve binalar yaptrmtr. Behram Paa, eski Yemen Valilerinden Kara ahin Mustafa Paa'nn olu olup, yine ayn vilâyetin eski valilerinden Rdvan Paa'nn kardeidir. Her ikisi de II. Selim (1566-1574) devri ricâlindendir.

Yemen harekat srasnda Gazze'de mirliva olan Behram Paa'ya 976 (1568)'de Yemen Eyaleti tevcih edildi. Daha sonra Anadolu Beylerbeyi olmu ve 1570'te Kbrs Seferi'ne katlmtr. Bir müddet sonra Erzurum Beylerbeyi olmu ve Lala Kara Mustafa Paa'nn yannda 5 Nisan 1578 tarihinde ran Seferi'ne itirak etmitir. Aralk 1578'de Diyarbekir Beylerbeyi olan Behram Paa, camiinin yapmna kaps üzerindeki kitâbesine göre 972 (1564-65) ylnda balam ve 980 (1572) tarihinde tamamlamtr. Evliya Çelebi'ye göre, Behram Paa aslen Gazzeli olup "Arabistan'da gördüü gibi bir sanatl hamam ve kurunlu bir cami" ina ettirmitir. Kendisinin Sokollu Mehmet Paa ahfadndan olduu da söylenir.

Türbenin hangi tarihte yok olduu belli deildir. Tavai Hasan Aa Camii civarnda ve Gündoumu Caddesi üzerinde bulunduu sanlmaktadr. Bu cadde üzerinde etraf muntazam kesmeta sofalar ve Eyüp Niancas'nda Murat Molla Tekkesi hazîresinde olduu gibi etraf kesme ta parmaklk ile çevrili hazîreler vardr. Bunlardan ikincisinin üzerine bir apartman yaplm olup harputal parmaklklar elan görülmektedir. Bunlardan birinin veya ikisinin birer türbeye ait olduu yaplan aratrma neticesinde anlalmtr. Burada, ters olduu için okunamayan iki âhide vardr.