HALL PAAZDE MAHMUT BEY TRBESAktrbe Soka ile Aziz Mahmut Efendi Soka'nn birletii yerde ve Halil Paa Trbesi'nin sa tarafndadr. Mahmut Bey, Sadrazam Halil Paa'nn iki olundan biridir. Dier olu Ebubekir Bey'in, babasnn trbesinde gml olduu rivayet edilir. Mahmut Bey Trbesi'nde de Halil Paa Trbesi'nde olduu gibi lhit vardr.


HALL PAAZDE MAHMUT BEY TRBES

Açktürbe Soka ile Aziz Mahmut Efendi Soka'nn birletii yerde ve Halil Paa Türbesi'nin sa tarafndadr. Mahmut Bey, Sadrazam Halil Paa'nn iki olundan biridir. Dier olu Ebubekir Bey'in, babasnn türbesinde gömülü olduu rivayet edilir. Mahmut Bey Türbesi'nde de Halil Paa Türbesi'nde olduu gibi üç lâhit vardr.

Biri, hangi tarihte vefat ettii bilinmeyen Mahmut Bey'e, dieri Hüdâyî Tekkesi eyhlerinden olan Abdülhay Efendi'ye, üçüncüsü ise Abdülhay Efendi'nin oluna aittir. Bu üç lâhdin üzerindeki sandukalar yok olmutur. Abdülhay Efendi'nin vefâtna u tarih düürülmütür: "Kla Abdülhay sana Hakk rahmeti-1117" (1705-6) Sokaa nazaran fevkânî olan Mahmut Bey Türbesi'ne avluya açlan mermer söveli ve kemerli bir kapdan girilir. Söveleri geometrik ekilli olup Halil Paa Türbesi kapsndan ayr özelliktedir. Kitâbesi yoktur. Kap önünde kesmeta alçak bir duvar vardr.

Bunun yklm bulunan revakn sütun kaidesi olduu sanlmaktadr. Kapnn sa tarafndaki cephede altta iki gömme dolap, cephede alt üst üçer; sa tarafndaki cephede altta iki gömme dolap, üstte iki pencere; sol tarafndaki cephede -ki bu aslnda Halil Paa Türbesi'nin cephesidir- üstte üç, altta bir pencere vardr. Alt pencereler mermer söveli ve klâsik demir parmaklkl olup dikdörtgen eklindedir. Üst pencereler ise sivri kemerlidir.

Türbenin zeminine altgen tula döenmitir. Tek sar kubbesi sekiz yüzlü bir kasnaa, kasnak da karlkl iki ana duvar ve iki tula kemer üzerine oturtulmutur. Dört tarafnda düz tromplu küçük yarm kubbecikleri vardr. Mermer alemi krlmtr.