Akpnar Spor Kulb Derneiernek Bakan:Selahattin Sabriolu Adres: Arakyeci Hac Mehmet Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No.107/B skdar Telefon: 0216 492 36 9


Akpnar Spor Kulb Dernei

  1. Büyük önder Atatürk'ün hedef gösterdii dorultuda "Zeki, çevik ve ahlakl" sporcular yetitirmek, sporla amatörce ve izin verilen konularda profesyonelce uramak, taraftarlar, üyeler ve sporcular arasnda sevgi ve dayanmay kurmak ve gelitirmek, bilinçli taraftar yetitirmek, Türk sporunun gelimesine ve milli takmlarn baarsna katk salamak, Türk sporunu yurt içinde ve dndaki karlamalarda baaryla temsil etmek, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olana salamak, sporcu ile birlikte her kademede spor adam yetitirmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karlamak, üyeleri kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandrmak, yurtiçinde ve yurtdnda spor karlamalarna katlmak, bu karlamalarda Türk sporunu baar ile temsil etmek.
  2. Beden Eitimi ile ilgili her türlü spor ve jimnastik ile amatörce uramak, her spor dalnda amatör ruhla sporcular yetitirmek, üyeler ve sporcular arasnda sevgi, sayg ve dayanma kurmak.
  3. Her çeit spor gösterisi, sosyal - kültürel etkinlikler, maçlar yarmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere katlmak, kulübün sportif faaliyetleri için yasalarn ve tüzüün tand yetkiler içinde lokal, açk veya kapal spor tesisleri yapmak, kiralamak veya kiraya vermek; bunlar yönetmek ve çaltrmak, her yataki sporcularn çeitli sporlar amatör bir ruhla yapmalarn salamak
  4. Sporla ve eitimle ilgili her dereceden spor okullar ile dier genel eitim okullar ve kurumlar açmak; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, monitör, teknik ve idari personeli kendi bünyesinde veya baka eitim kurumlarnda yetitirmek, almak, çaltrmak, kiralamak, mevzuata uygun profesyonel spor ubelerini kurmak, yönetmek ve bu tür kurululara üçüncü gerçek veya tüzel kiilerle birlikte katlmak.
  5. Kulübün ihtiyac olan ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli tanr ve tanmaz mallar ile yasa ve sözlemelerden domu ve doaca bilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun lokal açk ve kapal spor alanlar, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekletirmek için ba kabul etmek ve gelir getirici tanr ve tanmaz mallara sahip olmak.
  6. Amacna ulamak için ticari irketler, yatrm ortaklklar ve vakflar kurmak veya kurulmu ticari irketler, yatrm ortaklklar ve vakflara katlmak, yardmlama, dayanma kurulular kurmak, ube açmak, kurulu ve kurulacak olanlara katlmak, federasyon, konfederasyon kurmak veya bunlara katlmak uluslararas faaliyette bulunmak, yurt dndaki sporla ilgili dernek ve kurululara üye olmak, üyelikten ayrlmak. Kulübün gelimesine ilikin plan ve programlar ile bunlar yürütecek profesyonel kadrolar kurmak, sponsorluk anlamalar ve isim kullanm hakk sözlemeleri yapmak.
  7. Sportif alanda eitici ve aydnlatc, bunun yan sra kulübün faaliyetleri hakknda üyelere ve kamuoyuna bilgi veren sürekli yaynlar yapmak.
  8. Üniversiteler dâhil olmak üzere eitim kurulular ve d ülke kulüpleri ile i birlii yapmak ve bilgi alveriinde bulunmak spor okullar açmak öz kaynaktan sporcu yetitirmek, baarl sporcular korumak ve bünyesinden yetitirdii sporcularn kadrolarnda yer almasn salamak.
  9. Kulüp'te spor yapm ve sporu Kulüp'te brakm, Kulübü yurtiçinde ve yurtdnda baaryla temsil etmi, sporcu iken veya sporu braktktan sonra salk veya dier nedenlerle madden veya manen zor duruma dümü sporcularna sahip çkmak ve bu durumda olanlara gereken ilgiyi gösterip destek salamak.

         Dernein Faaliyet Alan
Dernek, sportif alanda faaliyet gösterir.
         Üyelik Koullar, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliin Sona Ermesi 
         Üyelik Türleri 
Madde 3- Kulübün iki türlü üyesi vardr.
a) Asli Üyeler: Kulübün kurucular ile bavuru üzerine yönetim kurulunca üyelie kabul edilen kiilerdir. Bu üyeler eit hakka sahiptir. Her üyenin dernein faaliyetlerine ve yönetimine katlma hakk vardr.
b) Onursal Üyeler: Kulübe maddi ve manevi bakmdan katk salam bulunanlar, yönetim kurulu karar ile onursal üye olarak kabul edilen kimselerdir. Bu üyeler Genel Kurul toplantsna katlabilir, dilek ve temennilerde bulunabilirler. Ancak oy kullanamazlar.
Üye Olma artlar
         Madde 4 – Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu dorultuda çalmay kabul eden fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kii ve tüzel kiiler kulübe üye olma hakkna sahiptir.
Üyelik Bavurusu
         Madde 5 – Üye olmak isteyen kiiler Yönetim Kurulunca bastrlan ya da elektronik ortamda sunulan üye bavuru formundaki bilgileri doldurarak iki asil üye ile birlikte imza eder. Üye aday üyelik bavurusu formunda beyan ettii bilgilerin doruluunu onaylar. Üye olmak isteyen kii, üye giri aidat ile yllk aidatn kulüp veznesine veya kulübün gösterecei banka hesabna yatrldna dair makbuz ile, gerçek kiilerde nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoraf; tüzel kiilerde yetkili organ karar, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi örneini bavuru formuna eklemek zorundadr. 
Dernee yazl olarak yaplan üyelik bavurusu dernek yönetim kurulunca en geç otuz (30) gün içinde üyelie kabul veya red eklinde karara balanr ve sonuç yazyla bavuru sahibine bildirilir. 
Bavurusu kabul edilen üye, üye kayt defterine kaydedilir. Üyelie kabul edilmeyenlerin giri ücreti ve yllk aidat iade edilir.
Kulübe üye olan lisansl faal sporcular organlara katlamazlar. 
Üyelerin ödeyecekleri giri ücreti ve yllk aidatlarn Genel Kurul belirler. 
Kulüpten ihraç edilen kiilerin üyelie tekrar kabulüne Genel Kurulca karar verilir.
         Giri Ücreti
         Madde 6- Kulübe üye olmak isteyen kiiler son genel kurulda belirlenen miktarda üye giri aidatn bir defaya mahsus olmak üzere ödemek zorundadr.
Yllk Aidat
         Madde 7 -  Yllk aidat Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenir. Her üye yllk aidatn ait olduu yln sonuna kadar veznesine ve banka hesabna ödemek zorundadr. Aidatn ödemeyen üyeler Genel Kurulda oy kullanamaz. Aidatlar kredi kart ile de ödenebilir.
Üyelik Haklar 
         Madde 8 – Kulüp üyeleri eit hakka sahiptir. Kulüp üyeleri arasnda dil, rk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve snf fark gözetme, eitlii bozan veya baz üyelere bu sebeplerle ayrcalk tanyan uygulamalar yapamaz.
Her üyenin kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katlma hakk vardr.
Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakk vardr. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadr. Vekâleten oy kullanmak yasaktr. Onursal üyelerin oy hakk yoktur. Kulüpten çkan veya çkarlan üye kulüp mal varlndan hak iddia edemez.
         Üyelerin Yükümlülükleri
         Madde 9 – Üyeler kulüp tüzüüne uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdür.
Her üye kulübün amacna uygun davranmak, özellikle amacn gerçeklemesine güçletirici veya engelleyici davranlardan kaçnmakla yükümlüdür.
Kulüp üye ilikilerinin salkl yürütülebilmesi için, üye adresinde, telefon ve faks numaras, e-posta adreslerindeki deiiklii 30 gün içerisinde kulübe yazl olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adresine yaplan yazma ve telgraf geçerli olur. 
Her üye aidatn her yl 31 Aralk akamna kadar öder. Aidat borcu olan üyeler Genel Kurulda oy kullanamaz.
Kulüpten çkan ve çkarlan üye üyelikte bulunduu sürenin ödentisini vermek zorundadr. 
Onursal üyeler ödenti vermek zorunda deildir. 
         Üyeliin Sona Ermesi
         Madde 10- Üyeliin sona ermesi aadaki koullarda gerçekleir.
a) Kendiliinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte anlan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyelii kendiliinden sona erer.
b) Çkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazl olarak bildirmek kaydyla, dernekten çkma hakkna sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulat anda çk ilemleri sonuçlanm saylr. Üyelikten ayrlma, üyenin dernee olan birikmi borçlarn sona erdirmez.
c) Çkarlma: Dernek üyeliinden çkarlma sebepleri aada gösterilmitir.
1. Dernek tüzüüne aykr davranlarda bulunmak.
2. Verilen görevlerden sürekli kaçnmak.
3. Yazl ikazlara ramen üyelik aidatn 1 ay içinde ödememek
4. Dernek organlarnca verilen kararlara uymamak
5. Üye olma artlarn kaybetmi olmak

Yukarda saylan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu karar ile üyelikten çkarlabilir. 
Dernekten çkan veya çkarlanlar, üye kayt defterine ilenir ve dernek malvarlnda hak iddia edemez.
Dernek Organlar
Madde 11-Dernein organlar aada gösterilmitir.
1- Genel kurul, 
2- Yönetim Kurulu
3- Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kurulu ekli, Toplanma Zaman ve Çar ve Toplant Usulü
Madde 12-Genel kurul, dernein en yetkili karar organ olup; dernee kaytl üyelerden oluur.

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olaan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüü hallerde veya dernek üyelerinden bete birinin yazl istei üzerine otuz gün içinde olaanüstü toplanr. 
Olaan genel kurul, 2 ylda bir, Haziran ay içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanr. 
Genel kurul toplantya yönetim kurulunca çarlr.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantya çarmazsa; üyelerden birinin bavurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantya çarmakla görevlendirir.
Çar Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüüne göre genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katlma hakk bulunan üyeler, en az on be gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmekveya yazl ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantya çarlr. Bu çarda, çounluk salanamamas sebebiyle toplant yaplamazsa, ikinci toplantnn hangi gün, saat ve yerde yaplaca da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant arasndaki süre yedi günden az, altm günden fazla olamaz.
Toplant, çounluk salanamamas sebebinin dnda baka bir nedenle geri braklrsa, bu durum geri brakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant için yaplan çar usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci toplantnn geri brakma tarihinden itibaren en geç alt ay içinde yaplmas zorunludur. Üyeler ikinci toplantya, birinci fkrada belirtilen esaslara göre yeniden çarlr.
Genel kurul toplants bir defadan fazla geri braklamaz.
Toplant Usulü*
Genel kurul, katlma hakk bulunan üyelerin salt çounluunun, tüzük deiiklii ve dernein feshi hallerinde ise üçte ikisinin katlmyla toplanr; çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin listesi toplant yerinde hazr bulundurulur. Toplant yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar karsna imza koyarak toplant yerine girerler.
Toplant yeter says salanmsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant yönetim kurulu bakan veya görevlendirecei yönetim kurulu üyelerinden biri tarafndan açlr. Toplant yeter says salanamamas halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açltan sonra, toplanty yönetmek üzere bir bakan ve yeteri kadar bakan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluturulur.
Dernek organlarnn seçimi için yaplacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazrun listesindeki isimlerinin karlarn imzalamalar zorunludur. 
Toplantnn yönetimi ve güvenliinin salanmas divan bakanna aittir. 
Genel kurulda, yalnzca gündemde yer alan maddeler görüülür. Ancak toplantda hazr bulunan üyelerin onda biri tarafndan görüülmesi yazl olarak istenen konularn gündeme alnmas zorunludur. 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakk vardr; üye oyunu ahsen kullanmak zorundadr. Onursal üyeler genel kurul toplantlarna katlabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kiinin üye olmas halinde, tüzel kiinin yönetim kurulu bakan veya temsille görevlendirecei kii oy kullanr
Toplantda görüülen konular ve alnan kararlar bir tutanaa yazlr ve divan bakan ile yazmanlar tarafndan birlikte imzalanr.  Toplant sonunda, tutanak ve dier belgeler yönetim kurulu bakanna teslim edilir. Yönetim kurulu bakan bu belgelerin korunmasndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ekilleri
Madde 13-Genel kurulda, aksine karar alnmamsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile dier konulardaki kararlar ise açk olarak oylanr. Gizli oylar, toplant bakan tarafndan mühürlenmi kâtlarn veya oy pusulalarnn üyeler tarafndan gerei yapldktan sonra içi bo bir kaba atlmas ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açk dökümü yaplarak belirlenen oylardr.
Açk oylamada,  genel kurul bakannn belirtecei yöntem uygulanr. 
Genel kurul kararlar, toplantya katlan üyelerin salt çounluuyla alnr. u kadar ki, tüzük deiiklii ve dernein feshi kararlar, ancak toplantya katlan üyelerin üçte iki çounluuyla alnabilir.
Toplantsz veya Çarsz Alnan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazl katlmyla alnan kararlar ile dernek üyelerinin tamamnn bu tüzükte yazl çar usulüne uymakszn bir araya gelerek ald kararlar geçerlidir.           Bu ekilde karar alnmas olaan toplant yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 14-Aada yazl hususlar genel kurulca görüülüp karara balanr.    
1-Dernek organlarnn seçilmesi,
2-Dernek tüzüünün deitirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurullar raporlarnn görüülmesi ve yönetim kurulunun ibras,
4-Yönetim kurulunca hazrlanan bütçenin görüülüp aynen veya deitirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan tanmaz mallarn satn alnmas veya mevcut tanmaz mallarn satlmas hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalmalar ile ilgili olarak hazrlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya deitirilerek onaylanmas,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarnn kamu görevlisi olmayan bakan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarnn tespit edilmesi,
8-Dernein federasyona katlmas ve ayrlmasnn kararlatrlmas ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-Dernein uluslar aras faaliyette bulunmas, yurt dndaki dernek ve kurululara üye olarak katlmas veya ayrlmas,
10-Dernein vakf kurmas,
11-Dernein fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun dier önerilerinin incelenip  karara balanmas,
13-Mevzuatta genel kurulca yaplmas belirtilen dier görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul,  dernein dier organlarn denetler ve onlar hakl sebeplerle her zaman görevden alabilir. 
Genel kurul, üyelie kabul ve üyelikten çkarma hakknda son karar verir. Dernein en yetkili organ olarak dernein dier bir organna verilmemi olan ileri görür ve yetkileri kullanr.
Yönetim Kurulunun Tekili, Görev ve Yetkileri
Madde 15- Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak Genel kurulca seçilir. 
Yönetim kurulu, Genel Kurulca seçilmesinden itibaren en geç 5 gün içinde yapaca ilk toplantda bir kararla görev bölümü yaparak Bakan, Bakan Vekili, Genel sekreter, Sayman ile gerekli görülen spor birimi sorumlularn seçer.  
Yönetim kurulu ayda 2 defadan az olmamak üzere Kurulca belirlenen gün ve saatte üyelerin salt çounlukla toplanr. Gündem Genel Sekreter tarafndan hazrlanr. Üyeler gündeme madde ilave edebilir.
Yönetim Kurulu gündemindeki konular görüerek gerekçeli olarak karara balar.
Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakk vardr. Kararlar oy çokluuyla alnr. Oylarn eitlii halinde Bakann bulunduu taraf çounluk saylr. 
Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantya katlmayan üye, Yönetim Kurulundan istifa etmi saylr. 
Yönetim Kurulu asil üyeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu takdirde Genel Kurulda ald oy çokluu srasna göre yedek üyelerin göreve çarlmas mecburidir.

A) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Yönetim kurulu aadaki hususlar yerine getirir.
1-Dernei temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçna yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarna ilikin ilemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazrlayarak genel kurula sunmak,
3-Dernein çalmalar ile ilgili yönetmelikleri hazrlayarak genel kurul onayna sunmak
4-Genel kurulun verdii yetki ile tanmaz mal satn almak, dernee ait tanr ve tanmaz mallar satmak, bina veya tesis ina ettirmek, kira sözlemesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açlmasn salamak
6-Genel kurulda alnan kararlar uygulamak,
7-Her faaliyet yl sonunda dernein iletme hesab tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalmalarn açklayan raporunu düzenlemek,  toplandnda genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasn salamak,
9-Dernee üye alnmas veya üyelikten çkarlma hususlarnda karar vermek.
10-Dernein amacn gerçekletirmek için her çeit karar almak ve uygulamak,
11-Mevzuatn kendisine verdii dier görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

B) Bakan Ve Yönetim Kurulunun Dier Üyelerin Görevleri
a) Bakan: Dernein her hususta temsilcisidir. Dernein yönetim ve çalmalarnda ait bütün ilemleri yapar yönetim kurulundaki görevlilerin görevlerini iyi yapmalarn nezaret eder. Dernein Gençlik spor genel müdürlüü ve spor federasyonlar nizamlarna uygun ekilde ilenmesini salar.  
               b) Bakan Vekili: Bakan bulunmad zamanlarda ona vekillik eder.
                          c) Genel Sekreter: Kulübün bil cümle muamelat ve yazmalarn idare eder. Toplant gündemini hazrlar. Bakan ve vekilin bulunmad hallerde yönetim kuruluna bakanlk eder.
                          d) Sayman : Bil cümle muhasebe ilerinin kanun ve usule uygun bir ekilde tedvir eder mali iler hakknda kurula bilgi verir harcamalar karardan geçirir.

Denetim Kurulunun Tekili, Görev ve Yetkileri
Madde 16-Denetim Kurulu, üç asl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
Denetim kurulu asl üyeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu takdirde genel kurulda ald oy çokluu srasna göre yedek üyelerin göreve çarlmas mecburidir.
         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; dernein, tüzüünde gösterilen amaç ve amacn gerçekletirilmesi için sürdürülecei belirtilen çalma konular dorultusunda faaliyet gösterip göstermediini, defter, hesap ve kaytlarn mevzuata ve dernek tüzüüne uygun olarak tutulup tutulmadn, dernek tüzüünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yl geçmeyen aralklarla denetler ve denetim sonuçlarn bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandnda genel kurula sunar. 
Denetim kurulu; gerektiinde genel kurulu toplantya çarr. 
      Madde 17- Kulüp Yürütme Birimi- Kulüp Danmanlar- Kulüp Danma Kurullar Ve Kulüp Temsilcisi 
                                                                                                                                                                A) Kulüp Yürütme Birimi: Kulüp yürütme birimi yönetim kurulunun uygulama karar uyarnca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini salamak görevidir. Yürütme birimi sorumlusu genel sekreterdir. Genel sekreter ve yürütme birimi görevlilerinin kulüp üyesi olmas art deildir. Genel sekreter ve dier yürütme birimi görevlilerinin hizmet konularnda uzman kiiler olmasna ve kulüp camiasnda sevilip saylan kiiler olmasna ve bu iler için ayrlabilecek zamanlarnn bulunmasna dikkat edilir.

  1. Kulüp Yürütme Biriminin Görevleri: Kulüp hizmetlerinin gerektirdii ve kulüp imkânlarnn elverdii oranda aada unvanlar belirtilen yürütme görevlilerinin ücret veya fahri olarak ve yeter sayda istihdam yönetim kurulu tarafndan salanr

1.Genel Sekreter
            2. Kulüp Sayman
            3. Kulüp Doktoru yardmcs salk personeli
            4. Tesis ve Malzeme yöneticileri ve görevlileri
            5. Spor Direktörü
            6. Genel Kaptanlar
            7. Kaptanlar
            8. Teknik Yönetici ve örenciler
b) Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri
1.Genel Sekreter: Gençlik ve spor mevzuat uyarnca ve yönetim kurulu kararlar çerçevesinde kulübün amaçlad hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdii idari mali ve teknik bütün hizmetlerinin yürütülmesini salamakla görevli ve yetkili olup yönetim kurulu toplantlara katlr. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar toplantlarda oy kullanamaz bakan adna yazma illerini yürütür.
2.Kulüp Sayman: kulübün hesap muamelat gelir ve sarf ilerini yürütmekle görevli elaman olup genel sekretere kar yükümlüdür.
3.Kulüp Doktoru Yardmcs-Salk Personeli: Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katlanlarn ve yarmaclarn salk muayene tedavi ilk müdahale ve gda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere kar sorumludur.
4. Tesis Ve Malzeme Yöneticileri Ve Görevleri: Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerin kulüp amaçlarna yönelik hizmet ve faaliyetlere hazr halde bulundurulmas güvenlik bakm onarm hizmetlerine ait i ve ilemleri yürütmekle görevli olup genel sekretere kar sorumludur.
5. Spor Direktörü: Kulübün faaliyet göstermeyi üslendii bütün spor dallarnda sportif eitim ve yarmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere kar sorumludurlar.
6. Genel Kaptanlar: Kulübün üstlendii spor dallarnda veya faaliyet türlerinin her biri için spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafndan görevlendirilir. Genel kaptanlar genel kaptan olduklar spor dalnn eitim çalmalarna yarmalara veya benzer faaliyetlere katlan veya katlacak olanlarn (bay veya bayan) her kategoride saylarnn arttrlmasna ve nitelik bakmndan gelitirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede spor direktörlüüne kar sorumludur. 
7.Kaptanlar: Kaptanlar kaptan olduklar spor dal kategorisinin her birinde eitim çalmalarna yarmalara ve benzeri faaliyetlere katlacak olanlarn (bay-bayan) saylarnn arttrlmasna ve niteliklerinin gelitirilmesine yönelik faaliyette bulunduklar spor dalnn genel kaptanlarna kar sorumludurlar.
B)Kulüp Danmanlar: Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüp hizmetleri ili ilgili hukuk salk basn ve benzeri alan konularda danmanlk yapmak üzere yönetim kurulu karar ile kulüp danman görevlendirilir. Danman olarak görev alacaklarn bu görevle ilgili alanlarda bilgili tecrübeli uzman kiiler olmasna dikkat edilir kulüp danmanlar kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konular ile ilgili olarak yaz görü vermekte görevlendirilir.
C) Kulüp Danma Kurullarnn Görev Ve Yetkileri: Kulüp danmanl konu ve alanlarnda danmanlk hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu karar ile geçici veya sürekli olarak en fazla 3 kiiden oluan kulüp danma kurulu meydana getirilebilir. Danma kurulunda görevlendirilecek olanlarn alanlarnda uzman kiiler olmasna dikkat edilir bunlarn kulüp üyesi olmalar art deildir. Hangi konularda danma kurulu veya danman görevlendirilmesi gerektiine yönetim kurulu karar verir. Danma kurulu yönetim kurulunun kara tekiline veyayürütme hizmetlerine yardmc olabilecek etüt ve incelemeleri teklif etmekle görevli olup yönetim kurulu adna genel sekretere kar sorumludur
D) Kulüp Temsilcileri Görev Ve Yetkileri: Kulüp temsilciklerinin genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun karar ile görevlendirilebilirler. Temsilcilerin çevrelerinde ve taraflarca sevilen ve saylan kiiler arasndan seçilmesine dikkat edilir. Temsilcilerin yönetim kurulu ve yürütme biriminin yönetim hizmetleri ile ilgili olmak üzere kiiler kurumlar ve taraflar arasndaki salkl bir temas sürdürebilmesi ile kulübün baarsna destek ve yardm salamas için gönüllü hizmetlerin yürütülmesi ile görevli olup genel sekretere kar sorumludurlar.
Dernein Gelir Kaynaklar 
Madde 18-Dernein gelir kaynaklar aada saylmtr.
1-Üye giri aidat ve yllk üye aidatdr.
2-Gerçek ve tüzel kiilerin kendi istei ile dernee yaptklar ba ve yardmlar.
3-Dernek tarafndan tertiplenen çay ve yemekli toplant, gezi ve elence, temsil, konser, spor yarmas ve konferans gibi faaliyetlerden salanan gelirler,
4-Dernein mal varlndan elde edilen gelirler,
5-Yardm toplama hakkndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba ve yardmlar.
6-Dernein, amacn gerçekletirmek için ihtiyaç duyduu geliri temin etmek amacyla giritii ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Dier gelirler.       
Dernein Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 19-Defter tutma esaslar;
Kulüp letme hesabna göre defter tutar.ancak yllk brüt gelirin 31/03/2005 tarih ve 25772 sayl resmi gazetede yaynlanan dernekler yönetmeliinin 31 ‘inci maddesinde belirtilen miktar amas durunda,takip eden hesap döneminden balayarak Bilânço esasna göre defter tutulur. 
Kulüp Yönetim kurulu karar ile yukarda belirtilen hadde bal kalmakszn bilanço esasna göre defter tutabilir. Ancak gelirler üst üste 2 hesap döneminde yukarda belirtilen haddin altna düerse, takip eden yldan itibaren yönetim kurulu karar ile tekrar iletme hesab esasna dönülebilir.
Dernein ticari iletmesi açlmas durumunda, bu ticari iletme için, ayrca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayt Usulü
Dernein defter ve kaytlar Dernekler Yönetmeliinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
Tutulacak Defterler
Dernekte, aada yazl defterler tutulur.
a)letme hesab esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlar tarih ve numara srasyla bu deftere yazlr ve kararlarn alt toplantya katlan üyelerce imzalanr.
2-Üye Kayt Defteri: Dernee üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernee giri ve çk tarihleri bu deftere ilenir. Üyelerin ödedikleri giri ve yllk aidat miktarlar bu deftere ilenebilir.
3-Evrak Kayt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sra numaras ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakn asllar ve giden evrakn kopyalar dosyalanr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çkts alnmak suretiyle saklanr. 
4-Demirba Defteri: Dernee ait demirbalarn edinme tarihi ve ekli ile kullanldklar veya verildikleri yerler ve kullanm sürelerini dolduranlarn kayttan düürülmesi bu deftere ilenir. 
5-letme Hesab Defteri: Dernek adna alnan gelirler ve yaplan giderler açk ve düzenli olarak bu deftere ilenir.
6-Alnd Belgesi Kayt Defteri: Alnd belgelerinin seri ve sra numaralar, bu belgeleri alan ve iade edelerin ad, soyad ve imzalar ile aldklar ve iade ettikleri tarihler bu deftere ilenir. 
b)Bilânço esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 nc alt bentlerinde kaytl defterler bilânço esasnda defter tutulmas durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayt ekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlna verdii yetkiye istinaden yaymlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblileri esaslarna göre yaplr.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulmas zorunlu olan defterler kullanmaya balamadan önce il dernekler müdürlüüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanlmasna sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yaplmaz. Ancak, bilânço esasna göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprakl defterlerin, kullanlaca yldan önce gelen son ayda, her yl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
letme hesab esasna göre kayt tutulmas durumunda ylsonlarnda (31 Aralk) (Dernekler Yönetmelii EK-16’da belirtilen) “letme Hesab Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasna göre defter tutulmas durumunda ise, ylsonlarnda (31 Aralk), Maliye Bakanlnca yaymlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblilerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.
Dernein Gelir ve Gider lemleri*
Madde 20-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmelii EK- 17’de örnei bulunan) “Alnd Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracl ile tahsili halinde banka tarafndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alnd belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende sat fii, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yaplr. Ancak dernein, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamnda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulas, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmelii EK-13’te örnei bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafndan kii, kurum veya kurululara yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmelii EK-14’te örnei bulunan) “Ayni Yardm Teslim Belgesi” ile yaplr. Kii, kurum veya kurulular tarafndan dernee yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmelii EK-15’te örnei bulunan) “Ayni Ba Alnd Belgesi” ile kabul edilir.
Alnd Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanlacak “Alnd Belgeleri” (Dernekler Yönetmelii EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararyla, matbaaya bastrlr.
Alnd belgelerinin bastrlmas ve kontrolü, matbaadan teslim alnmas, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasnda devir teslimi ve alnd belgesi ile dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler tarafndan bu alnd belgelerinin kullanmna ve toplanlan gelirlerin teslimine ilikin hususlarda Dernekler Yönetmeliinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karar ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiilerin açk kimlii, imzas ve fotoraflarn ihtiva eden (Dernekler Yönetmelii EK- 19’da örnei bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafndan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu bakannca onaylanr. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili deiiklikler yönetim kurulu bakannca, on be gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
Dernek adna gelir tahsil edecek kiiler, ancak adlarna düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye balayabilirler.
Yetki belgesinin kullanm, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafndan kullanlan alnd belgeleri, harcama belgeleri ve dier belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakl kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say ve tarih düzenine uygun olarak 5 yl süreyle saklanr. 
Beyanname Verilmesi* 
Madde 21-Dernein, bir önceki yla ait faaliyetleri ile gelir ve gider ilemlerinin ylsonu itibaryla sonuçlarna ilikin (Dernekler Yönetmelii EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafndan doldurarak, her takvim ylnn ilk dört ay içinde dernek bakan tarafndan mahallin mülki idare amirliine verilir. 
Bildirim Yükümlülüü           * 
Madde 22-Mülki amirlie yaplacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olaan veya olaanüstü genel kurul toplantlarn izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullar ile dier organlara seçilen asl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmelii EK–3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu bakan tarafndan mülki idare amirliine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan bakan, bakan yardmclar ve yazman tarafndan imzalanm genel kurul toplant tutana örnei,
2-Tüzük deiiklii yaplmsa, tüzüün deien maddelerinin yeni ve eski ekli ile dernek tüzüünün son eklinin her sayfas yönetim kurulunca imzalanm örnei eklenir.

Tanmazlarn Bildirilmesi
Dernein edindii tanmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmelii EK-26’da sunulan) “Tanmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliine bildirilir.

 

Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi

Dernek tarafndan, yurtdndan yardm alnacak olmas durumunda yardm alnmadan önce (Dernekler Yönetmelii EK-4’te belirtilen) “Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dndan yardm alnmas hususunda alnm yönetim kurulu karar örnei, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleme ve benzeri belgeler ile yardmn aktarld hesaba ilikin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örnei de eklenir.
Nakdi yardmlarn bankalar araclyla alnmas ve kullanlmadan önce bildirim artnn yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kurulular le Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Dernein görev alanna ilikin konularda kamu kurum ve kurulular ile yürüttüü ortak projelerle ilgili olarak yaplan protokol ve projenin örnei (Dernekler Yönetmelii EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduu yerin valiliine verilir.
Deiikliklerin Bildirilmesi
Dernein yerleim yerinde meydana gelen deiiklik (Dernekler Yönetmelii EK-24’te belirtilen) “Yerleim Yeri Deiiklik Bildirimi”; genel kurul toplants dnda dernek organlarnda meydana gelen deiiklikler (Dernekler Yönetmelii EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarndaki Deiiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, deiiklii izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliine bildirilir. 
Dernek tüzüünde yaplan deiiklikler de tüzük deiikliinin yapld genel kurul toplantsn izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliine bildirilir.
Dernein ç Denetimi
Madde 23-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafndan iç denetim yaplabilecei gibi, bamsz denetim kurulularna da denetim yaptrlabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bamsz denetim kurulularnca denetim yaplm olmas, denetim kurulunun yükümlülüünü ortadan kaldrmaz.
Denetim kurulu tarafndan en geç ylda bir defa dernein denetimi gerçekletirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bamsz denetim kurulularna denetim yaptrabilir.
         Dernein Borçlanma Usulleri            
Madde 24-Dernek amacn gerçekletirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmas halinde yönetim kurulu karar ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alm konularnda olabilecei gibi nakit olarak ta yaplabilir. Ancak bu borçlanma, dernein gelir kaynaklar ile karlanamayacak miktarlarda ve dernei ödeme güçlüüne düürecek nitelikte yaplamaz. 

Tüzüün Ne ekilde Deitirilecei
Madde 25-Tüzük deiiklii genel kurul karar ile yaplabilir. 
Genel kurulda tüzük deiiklii yaplabilmesi için genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin 2/3 çounluu aranr. Çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Tüzük deiiklii için gerekli olan karar çounluu toplantya katlan ve oy kullanma hakk bulunan üyelerin oylarnn 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük deiiklii oylamas açk olarak yaplr. 

Dernein Feshi ve Mal Varlnn Tasfiye ekli 
         Madde 26-Genel kurul, her zaman dernein feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüülebilmesi için genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin 2/3 çounluu aranr. Çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Fesih kararnn alnabilmesi için gerekli olan karar çounluu toplantya katlan ve oy kullanma hakk bulunan üyelerin oylarnn 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih karar oylamas açk olarak yaplr. 
Tasfiye lemleri
Genel kurulca fesih karar verildiinde, dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluan tasfiye kurulunca yaplr. Bu ilemlere, feshe ilikin genel kurul kararnn alnd veya kendiliinden sona erme halinin kesinletii tarihten itibaren balanr. Tasfiye süresi içinde bütün ilemlerde dernek adnda “Tasfiye Halinde ‘BAHÇEEHR AKPINAR SPOR KULÜBÜ ‘’Dernei” ibaresi kullanlr. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi ilemlerini batan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernein hesaplarn inceler. nceleme esnasnda dernee ait defterler, alnd belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kaytlar ile dier belgelerinin tespiti yaplarak varlk ve yükümlülükleri bir tutanaa balanr. Tasfiye ilemeleri srasnda dernein alacakllarna çarda bulunulur ve varsa mallar paraya çevrilerek alacakllara ödenir. Dernein alacakl olmas durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarn tahsil edilmesi ve borçlarn ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve haklar, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemise dernein bulunduu ildeki amacna en yakn ve fesih edildii tarihte en fazla üyeye sahip dernee devredilir.
Tasfiyeye ilikin tüm ilemler tasfiye tutananda gösterilir ve tasfiye ilemleri, mülki idare amirliklerince hakl bir nedene dayanlarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanr.
Dernein para, mal ve haklarnn tasfiye ve intikal ilemlerinin tamamlanmasn müteakip tasfiye kurulu tarafndan durumun yedi gün içinde bir yaz ile dernek merkezinin bulunduu yerin mülki idare amirliine bildirilmesi ve bu yazya tasfiye tutanann da eklenmesi zorunludur. 
Dernein defter ve belgelerini tasfiye kurulu sfatyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi be yldr. 
Lokal Açma
         Madde 27-        Kulüp Yönetim Kurulu kararyla dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarn karlamak üzere mülki idare amirinin izniyle lokal açabilir. Bu hususta Dernekler Yönetmelii hükümlerine göre ilem yaplr.

         Hüküm Eksiklii
Madde 28-Bu tüzükte belirtilmemi hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çkartlm olan Dernekler Yönetmelii ve ilgili dier Mevzuatn dernekler hakkndaki hükümleri ve gençlik ve spor genel müdürlüü gençlik ve spor kulüpleri yönetmelii uygulanr.