FATİH SULTAN MEHMET CAMİİcami, Salacak semtinde ve Salacak İskelesi Arka Sokağı üzerindedir.


FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

Cami, Salacak semtinde ve Salacak İskelesi Arka Sokağı üzerindedir. Üsküdar'da ilk inşa olunan mabet budur. Üsküdar ve havalisi, İstanbul'dan 101 sene evvel, yani 1352 de ilk defa, feth edilmişse de 1402 Ankara Meydan Muharebesi ile elden çıkmıştır. İstanbul'un 1453 tarihindeki fethine kadar Üsküdar'da hiç bir mabet yapılmamıştır.

Hadîka yazarı bu cami hakkında şu bilgiyi vermektedir: "Bânisi Ebu'l-Feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi'dir. Minberini Hekimbaşızâde Ali Paşa ilk sadaretinde koymuştur. Mahallesi vardır." Üsküdar'da ilk kurulan mahalle burasıdır. 'Sala'nın köy, Salacak'ın ise köycük anlamına geldiği ileri sürülür. Bu mevkide yapılan, mescidin ve çeşmenin Akşemseddin adına inşa edildiği ve fetihten sonra da ilk hutbenin ve ilk cuma namazının burada kılındığı rivayet olunur. İlk hutbeyi okutan zatın ismi İbrahim'dir. Kabri, İnadiye Tekkesi'nde Yediemirler diye bilinen türbededir. (Bandırmalı Tekkesi Camii bahsine bakınız.) İstanbul 29 Mayıs 1453'de feth edildiğine göre, ahşap olduğu sanılan mabet, muhasara sırası nda yapılmış olmalıdır.

Sadrazam Ali Paşa, 12 Mart 1732'de sadaret mevkiine geldiğine göre, minberi de bu sıralarda koyarak mescidi cami haline getirmiştir. Bu durumda mescit, yapılışından 280 sene sonra cami haline gelmiş demektir. Kısa bir müddet sonra cami harap olduğundan 1166 (1753) tarihinde Sultan I. Mahmut (1730-1754) tarafından yeniden yapılmıştır. Bunu belirten kitâbe, cami duvarında asılı iken Vakışar Müdürlüğü'