BAYTAR MEKTEBİBAYTAR MEKTEBİ


BAYTAR MEKTEBİ

Üsküdar-Kadıköy yolu üzerinde olup, Selimiye Kışlası süvari birliğinin atlarına veteriner yetiştirmek gayesi ile tesis edilmiştir. Bugün de, Veteriner Fakültesi ve Hayvan hastanesi adı altında faaliyet göstermektedir. Bina, 1311 (1894) tarihinde Sultan II. Abdülhamit tarafından şimdiki şekli ile yaptırılmıştır. Yapı, bir bodrum kat üzerinde, iki kattan ibarettir. Birinci kata mermer bir merdivenle çıkılır. Binanın alnında iki sıra halinde hazırlanmış, dört mısralı bir kitâbesi vardır. Kitâbenin ortasına tuğralı, muhteşem Osmanlı Arması yerleştirilmiştir. Bunun sağ ve solunda ikişer mısra bulunmaktadır. Kitâbe çok uzak ve yer yer erimekte olduğundan okunabilen kısımları şunlardır:
1- Ziynet efzâ-yı makam-ı mu'allayı Hilâfet-i İslâmiye ve erike piray-ı
2- Saltanat-ı seniyye-i Osmaniye es-Sultan ibni's- Sultan el Gazi Abdülhamid
3- Han-ı sâni Hazretleri taraf-ı eşreşerinden işbu ........... (okunamayan 2 kelime) celile-i
4- Mülûkânelerine ilâveten bin üç yüz on bir sene-i hicriyyesinde bina ve inşa edilmiştir. 
18 Şaban 1311 (24 Şubat 1894) Kitâbe Hattat imzalıdır. Uzak olduğu için okunamadı.