SALI TEKKESİSALI TEKKESİ


SALI TEKKESİ

Bu tekke Üsküdar'da Divitçiler'de kendi adına verdiği sokaktadır.Tekke taş ve tuğla ile yapılmıştır.Semahanesi ahşaptır.Sağ tarafının üstünde kadınlar ve müezzin mahfili vardır.

Tekkenin avlu kapısının üstünde sülüs bir yazı vardır.Yazıda "Ey kpılar açan (Allah) bize hayırlı kapılar aç"demektedir.Ünlü kişilerin de medfun olduğu mezarlığı bir mezar taşları müzesi gibidir.

Üsküdar'da âyin gününden dolayı, Salı Tekkesi ismiyle de anılan bir Bayramiye Dergâhı idi. Tekke, Divitçiler Mahallesi'nde ve âyin gününden ötürü isim verilmiş olan Salı Sokağı üzerinde ve Zeynep-Kâmil Hastahanesi'nin sağ tarafında idi. Tekke, 1020 (1611) tarihinde vefat eden Mehmet Muhyiddin Efendi adına ve bir Halvetî Tekkesi olarak yaptırılmış ve sonra, Muhyiddin Efendi'den icazet alan, Himmet Efendi'nin eline geçmiş ve Bayramî Tekkesi haline gelmiştir. Bir rivayete göre de tekke 1025 tarihinde Himmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Fakat, Himmet Efendi 1095 (1684) yılında vefat ettiğine göre 70 sene meşîhatte bulunması lâzım gelir ki, bu da imkânsız görünmektedir. Üsküdarlı İsmail Hakkı Bey, Merâkıd-ı Mu'tebere- i Üsküdar adlı eserinde "Kutbü'l-ârifîn gavsü'l-vâsılîn ecille-i azizan-ı Halvetiyye'den Bezcizâde Muhyi Efendi (k.s.) hazretlerinin ihyasına muvaffak oldukları Kadıasker Ahmet Efendi Mahallesi'nde kain beyne'l-ihvan Salı Dergâhı ŞeriŞ namıyla benam hankâh-ı şerişeri" diyerek tekkenin Muhyiddin Efendi tarafından kurulduğunu belirtmiştir 

istanbul burada .com dan alıntıdır....