HALLAÇ BABA TEKKESİ (GANİ EFENDİ TEKKESİ)HALLAÇ BABA TEKKESİ (GANİ EFENDİ TEKKESİ)


HALLAÇ BABA TEKKESİ (GANİ EFENDİ TEKKESİ)

Âyin günü Cuma olan bu Sa'diyye Tekkesi, Toptaşı Caddesi'ne açılan, Kızlarağası Çıkmazı üzerinde bulunuyordu. Bu yolun nihayetinde Halil Rüşdü İlkokulu, sol tarafta da Hallaç Baba Tekkesi vardı. Tekke ve türbenin karşısındaki evler 1968 senesinde yanmıştır.

Tekkenin arkasında 1274 (1857) tarihinde kurulan, Sandıkçılar Tekkesi, sol tarafta ve yolun karşısında ise, Saçlı Şeyh Hüseyin Efendi'nin 1180 (1766) yılında yaptırdığı Sünbüliye Tekkesi vardı. Bugün yalnız hazîreleri mevcuttur. Mir'at-i İstanbul yazarı, tekkenin Hüdâyî Âsitânesi post-nişînlerinden Edirneli Abdülhay Efendi tarafından kurulduğunu yazmaktadır. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde adı "Tabutcular civarında Abdülhay Efendi Tekkesi" olarak geçmektedir. 1924 tarihli Gayrimenkul Vakışar Listesi'nde ise adı, "Tabutcularda Hallaç Baba Tekkesi"dir. 1840 tarihli tekkeler listesinde adı, Şeyh Gani Tekkesi'dir. Tekkenin kurucusu Şeyh Abdülhay Efendi, Edirneli Şeyh Saçlı İbrahim Efendi'nin oğludur. Hüdâyî Efendi'den feyz alan İbrahim Efendi 1070 (1659) tarihinde vefat etmiştir.

Babasından 'ahz-ı tarikat" eyleyen Abdülhay Efendi'ye babasının vefatından sonra babasının yerine Edirne Selimiyesi va'ziyyesi ve tekkesinin meşîhati verildi. Fakat o bir süre sonra İstanbul'a gelmiş ve 1097 (1685)'te, Kadırga'daki Sokollu Mehmet Paşa Tekkesi'ne, Kadızâde Şeyh Mustafa Efendi'nin yerine şeyh olmuştur. Bu görevde iken, Hüdâyî Âsitânesi Şeyhi Selâmi Ali Efendi'nin 1104 (1692) tarihindeki vefatı üzerine, bu tekkenin postnişîni olmuştur. Bu vazifede 13 sene kaldıktan sonra 29 Recep 1117 (16 Kasım 1705) tarihinde vefat etmiştir. 
(Resim: Hallaç Baba Türbesi'nin yeri. Selim Efendi'nin şâhidesi burada idi. )