HALİD AĞA NAMAZGÂHINamazgâh, meşhur Haydarpaşa Sahrası'nda ve bugünkü Ticaret Lisesi bahçe duvarının önündeki 1255 (1839) tarihli Sultan Abdülmecit Çeşmesi'nin ön tarafında ve biraz ileride idi.


HALİD AĞA NAMAZGÂHI

Namazgâh, meşhur Haydarpaşa Sahrası'nda ve bugünkü Ticaret Lisesi bahçe duvarının önündeki 1255 (1839) tarihli Sultan Abdülmecit Çeşmesi'nin ön tarafında ve biraz ileride idi. Bugün mevcut olmayan bu namazgâhı, Sultan III. Selim'in Darü's-saâde Ağası Halid Ağa, yukarıda yazılan çeşme ile beraber yaptırmıştı.

Bu çeşme bahsine bakınız. Halid Ağa, hazinedarlıktan 1206 (1791-92) yılında darü's-saâde ağalığına tayin olunmuş ve 17 Rebiyülevvel 1213 (29 Ağustos 1798) günü vefat etmiştir. Namazgâh da 1791-1798 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Kabri, Eyüp'te, Bostan İskelesi'nde Mihrişah Valide Sultan Türbesi bahçesindedir.

Mehmet Raif Bey, Mir'at-i İstanbul adlı eserinde "Şimendüfer İstasyonu karşısında Sultan Selim Han Hazretleri'nin Darü's-saâde Ağası Halid Ağa'nın bina etmiş olduğu çeşme ile bir kaç yüz kişi istiabına kaŞ ve etrafı demir parmaklık ile çevrili bir namazgâh mevcuddur." demektedir. Vakıf sicil kayıtlarına göre namazgâh Selimiye Mahallesi'nde ve Haydarpaşa Caddesi üzerindedir. Bundan, o zamanlar, bu havalinin Selimiye Mahallesi'nin hudutları içinde olduğunu anlamaktayız.