SAFVETÎ PAŞA TEKKESİSAFVETÎ PAŞA TEKKESİ


SAFVETÎ PAŞA TEKKESİ

Tekke, Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'ndaki Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii'nin kuzey tarafında ve Üsküdar İtfaiyesi'nin bulunduğu yerde idi. Tepe üzerinde bulunduğundan, İstanbul tarafını gören güzel bir manzarası vardı. Tekkenin Hacı Ahmet Paşa çıkmazı ile Sümbülzâde Sokağı'na açılan kapıları mevcuttu. Hazîresi yoktur. Tekke, Maliye Nazırı Safvetî Paşa tarafından, efendiliği zamanında, Şeyh Nasuhî Efendizâde Fazlullah Efendi'nin kızının oğlu Mehmed Mes'ud Efendi için yaptırılmıştır.

Mes'ud Efendi, 1240 Zilkadesinin 23 (9 Temmuz 1825)'inde hacda vefat etmiştir. Yerine oğlu Abdurrahim Şükrü Efendi şeyh olup, 24 Cemaziyelâhir 1284 (23 Ekim 1867)'de vefat etti. Keçecizâde İzzet Molla, Şeyh Mes'ud Efendi'nin vefatına şu tarihi söylemiştir: Azm-i hacc itdi Nâsûhîzâde Reh-i maksûdde candan geçdi Söyledim fevtine İzzet tarih Şeyh Mes'ûd cihandan geçdi 1240 (İzzet Divanı, İstanbul 1257, s. 64) Yerine 1255 (1839) doğumlu oğlu Mes'ud Efendi şeyh oldu. 1298 (1881) tarihinde vefat etti.

Bu sırada tekkenin 'şeyh-i sânisi' 1273 (1856) doğumlu Mehmed Said Efendi idi. Tekkede ayrıca bir de derviş bulunuyordu. 
(Resim: Safvetî Paşa'nın İstanbul'daki (Eminönü) Tekkesi.)