ÖZBEKLER TEKKESİ (HACI HOCA TEKKESİ)ÖZBEKLER TEKKESİ (HACI HOCA TEKKESİ)


ÖZBEKLER TEKKESİ (HACI HOCA TEKKESİ)

Mescit, Sultantepe'de ve Servili Köşk Sokağı üzerindedir. Karşısında Nuri Demirağ'a ait büyük koru bulunmaktadır. 1166 (1752-53) tarihinde Abdullah Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hadîkatü'l-Cevami yazarı bu tekkeye dair şu bilgiyi vermektedir: "Bânisi, darphane emini ve 1167 senesi Zilhiccesinde (Eylül 1754) sadrazam kethüdalığından mirmiranlık (beylerbeyilik) ile Maraş valisi olan Abdullah Paşa'dır. 1168 (1754-55) senesinde orada vefat etmiştir. Bu tekkeyi, Nakşibendiye tarikatından Hacı Hoca denmekle maruf eş-şeyh es-seyyid Abdullah Efendi'ye mülkü ile beraber vermiştir. 1171 (1757-58) tarihinde Çaprastlı Hasan Ağa masrafını üzerine almış, Şeyh Abdullah Efendi de tekkeyi Nakşibendiye tarikatına vakf etmiş ve minber koymuştur. İmamet ve hitâbeti de kendi üzerine almıştır. Zamanla bazı ilâvelerle genişleyerek büyük bir zaviye olmuştur." Hadîka yazarının bu ifadesine karşılık Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki, Zilkade 1199 (Eylül 1785) tarihli bir 'mü'rasele'ye (resmi kadı mektubu) göre "Üsküdar'da Sultantepesi'nde Nakşibendî şeyhlerinden Hacı Hoca denmekle maruf Abdülkerim Efendi'nin vefatıyla metruk kalan cami ile fukarayı iskân ve eytamlarına (anası ve babası ölmüş çocuklar) mahsus mesken ve sairenin ve Şeyh Abdülkerim Efendi'nin ıyâlini (eşini) ittifak (toplamak) suretiyle şeyhin evlâd-ı manevîsi halifesine tevcihi" istenmektedir. Bu mektubun üzerinde mucibince işaretiyle Şeyhülislâm Dürrizâde Mehmet Ârif Efendi'nin yazısı vardır.