Özel Selimiye HastanesiVia Hospital Selimiye Selimiye Kavak İskele Cad. No:10 Üsküdar-İstanbul/Türkiye T: +90(216) 391 89 71 F:+90(216) 391 89 76 info@viahospital.com.tr www.viahospital.com.tr


Özel Selimiye Hastanesi

KALİTE POLİTİKASI

 1. Sağlık çalışanlarının uygulamalarında onlara doğru işi doğru zamanda, doğru bir şekilde yapmalarını ve benimsenmesini sağlamak
 2. Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak
 3. Hastalarımızın güvenini hiçbir zaman sarsmadan, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak
 4. Çalışan ve hasta güvenliği için; personellerimizin sürekli gelişimini sağlamak ve doğru hizmet verebilmeleri için eğitimler düzenlemek
 5. Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyeti
  1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
  • Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma,
  • Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

  2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

  Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye,Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye HAKKI VARDIR

  Hizmet sunumu sırasında meydana gelebilecek her türlü aksama ve gecikme durumunda ilgili sağlık personeli tarafından gerekli açıklama yapılır. Sorunun ne olduğu, hastaların ne yapmaları gerektiği, randevu durumları, nasıl bilgi alabilecekleri, aktarılarak hasta tam olarak bilgilendirilir. Hastanın kendisi ile ilgili her türlü kayıt ve belgeyi edinme hakkı;

  • Çoğaltma olanağı olan belgelerin kopya maliyetini ödemek kaydıyla,
  • Çoğaltma olanağı olmayanlarında hizmet sunumunun sona ermesi ile birlikte, hizmet alanın talebi doğrultusunda imza karşılığında teslim edilir.

  3. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı
  • Sağlık kuruluşunu seçmeye,
  • Değiştirmeye,
  • Seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
  • Sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye; seçme ve değiştirmeye HAKKI VARDIR.

  Kimlik Takma: Sağlık hizmeti veren tüm sağlık personeli; hizmet ilişkisi içinde bulundukları herkesin görebileceği şekilde ad, görev ve ünvanlarını içeren bir kimlik tanıtım belgesini iş sırasında kullandıkları giysi üzerine takmakla yükümlüdürler

  4. Mahremiyet Hakkı

  Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya HAKKI VARDIR. Hasta ile ilgili bilgilerin hastanın yaşamına zarar vermeyecek şekilde korunmasını gerektirir.

  • Hastaya ait bilgilerin gizli tutulması,
  • Kayda geçme ve arşivlerde gizlilik,
  • Hasta sırrını saklama,
  • Hastanın bedensel mahremiyetine saygı HAKKI VARDIR.

  Tarihsel Süreçte Sır Saklama: Hipokrat Andı, İmhotep Andı ve Hintli Hekimin Andında hekimin sır saklama yükümlülüğüne yer verilmiştir.

  Günümüzde Sır Saklama: Yasalarda, Tıp etiği ile ilgili uluslararası bildirgelerde, hasta hakları ile ilgili uluslararası belgelerde hasta sırrını saklama konusuna önemle değinilmiştir.

  5. Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı
  • Tedaviyi reddetmeye,
  • Durdurulmasını istemeye, 
   (hayati bir tehlike var ise savcılığa bilgi verilir).
  • Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve
  • Rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya HAKKI VARDIR.
  6. Güvenlik Hakkı Kalite Standartları Hakkı
  • Kaliteli ve Güvenli sağlık hizmeti alma, ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma HAKKI VARDIR.
  7-Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

  Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye HAKKI VARDIR.

  8. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı

  • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek,
  • Güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda bir sağlık hizmeti alma HAKKI VARDIR.
  9. Vakte Saygı Hakkı
  • Hizmet almak için bekleme süresinin makul olması,
  • Bu süre içinde temel ihtiyaçlarını karşılama,
  • Hizmet alamama durumunda; hizmet alınabilecek bir kuruma sevk edilme HAKKI VARDIR.
  10. Tıptaki Yeniliklerden Yararlanma Hakkı
  • Tanı ve tedavideki yeniliklerden yararlanma,
  • Hastalığının her evresinde mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma HAKKI VARDIR.
  11. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı
  • Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye,
  • ? Mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya HAKKI VARDIR.
  12. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı
  • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek,
  • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya HAKKI VARDIR.