DAMAT İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİDAMAT İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ


DAMAT İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Çeşmesi, 1728 yılında III. Ahmet'in sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından, İskender Baba Tekkesi'nin yanına yaptırılmıştır. Harap durumda olan tekke ile beraber yıkılmasını önlemek amacıyla 1945'te Topkapı Sarayı'na götürülen çeşme, İskender Baba Tekkesi'nin tadilatından sonra eski yerine nakledilmiştir.
Kitabesi, Şair Rahmi tarafından yazılmıştır. Kitabesi aşağıda yazılıdır.
Hıdîv-i bahr-ü berr Sultan Ahmed Han-ı Gâzi'nin
Garik-i lücce-i hayratıdır dünyâ vü mâ-fi-hâ
O şehinşahın âsâr-ı kemâl-i bahtıdır kim Hakk
Âna bir böyle sadr-ı hayr-hahı eyledi i'ta
Mekârim-pişe İbrahim Paşa'yı kerem-ver kim
Su içmek gibidir yanında bezl-i mâmelek Hakka
Aceb mi cuy-i şir-i lutfi cari olsa dünyaya
Der-i dilcusi halka maksem-i erzakdır guya
Bu şehrin dahi âba ihtiyacın eyleyüb idrak
Zülâl-i merhametle eyledi sükkânını irva
Hüdâ sa'yinde meşkur eyleyüb ol sadr-ı zî-şanı
Safâ-yı meşrebin gerd-i kederden hıfz ide Mevlâ
Ataş-ı dehre işrab eyledim tarihin ey Rahmi
Bu aynı Âsaf İbrahim Paşa eyledi icrâ
(Hicri 1141)
Denizlerin ve karaların veziri Sultan Gazi Ahmed Han'ın
Dünyada ve içinde boğulan halkının hayratıdır.
O şahların şahının bahtının olgunluk eseridir ki
Allah, ona böyle bir hayır sahibi veziri bahşetti
Keremle uğraşan İbrahim Paşa kerem sahibidir ki
Allah'ın ona bol bol verdiği yanında su içmek gibidir
Gerçekten iyiliği süt akan nehir olsa dünyaya
Gönül arayanlar kapısı halka rızıklar havuzudur diyene
Bu şehrin bile suya ihtiyacını anlayıp
Merhametin güzelliğiyle ikamet edenleri suladı
O şerefli veziri Allah yolunda şükürlü eyleyip
Huyları güzellerin kederinden korusun Mevla
Dünyanın susayanlarına tarihten içirdim ey Rahmi
Bu çeşmeyi Vezir İbrahim Paşa akıttı.
(Miladi 1728)

vikipedia....