ABDÜLAZİZ EFENDİ, MEKTUBÎZÂDEABDÜLAZİZ EFENDİ, MEKTUBÎZÂDE


ABDÜLAZİZ EFENDİ, MEKTUBÎZÂDE

ABDÜLAZİZ EFENDİ, MEKTUBÎZÂDE
(ö. 1863)


Üsküdar Hüdâyî Dergâhı haziresinde medfun âlim ve müelliflerden. Mustafa İzzet Efendi’nin oğludur. İstanbul’da
doğdu. 1820’de müderris olup niyabetleri devretti. 1846’da beytülmal kassamı oldu, 1847’de mahrec payesini elde etti. 1852’de Şam kadısı, ardından Mekke ve İstanbul kadılıkları payelerini aldı. 1863’te Evkaf-ı Hümâyûn müfettişi olan Abdülaziz Efendi aynı yılın cemaziyelevvelinde vefat etti. Bağlı olduğu Celvetî tarikatının Üsküdar’daki Hüdâyî Dergâhı haziresinde medfundur. Âlim, şair ve edib idi. Oğulları İzzet Mehmed ve Bahaî efendilerdir. Yıldırım Bayezid zamanına kadar gelen bir Osmanlı tarihi kaleme alan Mektubîzâde, Şekāik Numaniyye ve Atâî’nin zeylini III. Murad devri ortalarına kadar özetlemiştir. Bunların dışındadışında asıl önemli eseri Devhatü’l-meşâyih’a yaptığı zeyildir.


Kaynakça:

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Devhatü’l-
Meşâ-yih (ed. Barbara Kellner-Heinkele), Wiesbaden 2005,
I-II; Sicill-i Osmânî, III, 340; Osmanlı Müellifleri, I, 125-126.
e46; ABDÜLKADİR ÖZCAN

üsküdarbelediyesi'nden alıntıdır.