VELİ PAŞA KONAĞISultantepe'de, Servilik Caddesi ile Hacı Hesna Camii Sokağı'nın birleştiği yerdedir.


VELİ PAŞA KONAĞI

Sultantepe'de, Servilik Caddesi ile Hacı Hesna Camii Sokağı'nın birleştiği yerdedir. Kapı no'su 24 olduğu için 1935 senesinde 24. İlkokul burada açılmıştır. Konak, büyük ahşap bir yapı olup üç katlıdır. 1988 tarihinde aslına uygun olarak yeniden yaptırıldı. Geniş bahçesinde bir çok meyve ağacı ve bir de havuzu vardı. Arka sokağa açılır bir kapısı mevcuttu. Veli Paşa, Sadrazam Giritli Mustafa Paşa'nın büyük oğludur. Bir çok valiliklerde bulunduktan sonra 26 Rebiyülâhir 1309 (29 Kasım 1891)'de vefat etti. Kabri, Fatih Camii hazîresinde, babasının yanındadır. Şâhidesinde: "Sefir-i kebîr ünvaniyle iki def'a Paris Sefaret-i seniyyesinde ve mülga Ahkâm-ı Adliye azası" olan diye yazılıdır.