ABDURRAHMAN NESİB DEDEAziz Mahmud Hudayi asitanesinin yirmi ikinci şeyhi; şair ve musıkişinas.Uskudar’da doğdu.


ABDURRAHMAN NESİB DEDE

ABDURRAHMAN NESİB DEDE

(ö. 1258/1842)

Aziz Mahmud Hudayi asitanesinin yirmi ikinci şeyhi; şair ve musıkişinas.Uskudar’da doğdu. Asitane şeyhlerinden Mehmed Şehabeddin Efendi’nin oğludur. Babası tarafından yetiştirildi. Celvetiyye tarikatına intisap ederek seyru sulukunu babasının yanında tamamlamasının ardından Ayasofya Camii civarındaki Erdebil Tekkesi’ne şeyh olarak tayin edildi. Babasının 1818’de vefatıyla Aziz Mahmud Hudayi asitanesi şeyhliğine getirildi. Bu arada 1827’de Ordu-yı Humayun vaizliğiylegorevlendirildi. Yirmi dort yıl adı gecen asitan postnişinliğini yaptı. 1842’de vefat edince asitanenin haziresinde babasının ayak ucuna defnedildi. Yerine oğlu Mehmed Ruşen Tevfiki Efendi şeyhliğe getirildi. Kendi halinde ve nazik yaradılışlı kimliğiyle tanınan Nesib Dede, Celvetiyye tarikatının onde gelen şeyhlerindendir. Kaleme aldığı tasavvufi manzumeleri ve bestelediği dini eserleriyle edebiyat ve musıki sahasındaki kudretini ortaya koymuştur. “Seyyid” mahlası ile yazdığı şiirlerinin toplandığı bir Divanı vardır Bestelemiş olduğu dini eserler arasında “Şuride vu şeyda kılan yarin cemalidir beni” mısraıyla başlayan cargah ve “Ey cihanara halim nic’olur”mısraıyla başlayan suzinak makamındaki ilahileri, gunumuzde de okunan eserleri arasındadır.

Kaynakça: Sadettin Nuzhet Ergun, Turk Musıkisi Antolojisi,

İstanbul 1942, I, 423-424; Nuri Ozcan, “Aziz Mahmud Hudayi

Asitanesinde Hizmet Etmiş Musıkişinas Şeyhler”, Aziz Mahmud

Hudayi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul

2005, II, 267-278; a.mlf., “Abdurrahman Nesib Dede”, DİA, I,

168-169.

 NURİ ÖZCAN