ABDULLAH B. İBRAHİMABDULLAH B. İBRAHİM : II. Süleyman ve II. Ahmed dönemlerine dair yazdığı Osmanlı tarihiyle bilinen tarihçi.


ABDULLAH B. İBRAHİM

ABDULLAH B. İBRAHİM,
RODOSÎZÂDE, ÜSKÜDÂRÎ
(ö. 1116/1704?)


II. Süleyman ve II. Ahmed dönemlerine dair yazdığı Osmanlı tarihiyle bilinen tarihçi.
İlk nisbesinden ailesinin Rodos kökenli olduğu,Üsküdarî şeklinde anılmasından ise kendisinin Üsküdarlı olduğu anlaşılmaktadır. Hayatı hakkında bilinenler pek azdır. Kendi ifadesine göre, Dîvan-ı Hümâyun’da Mevkufat Kalemi emektarlarından olduğu; bazı kataloglarda da görüldüğü üzere, müstensihlik de yaptığı anlaşılmaktadır. Vâkıât-ı Sefer-i Sultan Süleyman-ı Sânî veya Vâkıât-ı Rûzmerre adlarıyla anılan mufassal eseri II. Süleyman (1687-1691) ve 1694’e kadar II. Ahmed (1691-1695) devirlerinin olaylarını ihtiva eder.

Birinci elden kaynak durumundaki dört ciltlik bu önemli eser henüz yazma halinde olup, ilk üç cildi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan, nr. 1223, 1224, 1225’te, sonuncu cildi ise Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 2437’de kayıtlıdır. İlk üç cildi müellif eliyle yazılan bu eser üzerinde henüz çalışma yapılmamıştır.

Kaynakça:

Osmanlı Müellifleri, III, 99; Hediyyetü’l-ârifîn,
I, 479; Babinger (Üçok), s. 256; Agâh Sırrı Levend, Gazavātnāmeler
ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavāt-nāmesi, Ankara 1956,
s. 130–131; Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar Kataloğu, İstanbul 1961, I-II, 172,
271-272.
e46; ABDÜLKADİR ÖZCAN

üsküdarbelediyesi'nden alıntıdır.