nişantaşıKücük Camlıca eteklerinde, Acıbadem’de ve Doğancı Sokak uzerindedir. Semt, nişantaşıadı ile unludur.Dört koşe mermer bir sutun olup granit bir kaideuzerine oturtulmuştur. Takriben 5 m. uzunluğundadır. Uzerinde bir tepeliği ve bunun altında ise, ‘Mahmud Adli’ tuğrası bulunmaktadır


nişantaşı

 

nişantaşı

Kücük Camlıca eteklerinde, Acıbadem’de ve Doğancı Sokak uzerindedir. Semt, nişantaşıadı  ile unludur.Dört koşe mermer bir sutun olup granit bir kaideuzerine oturtulmuştur. Takriben 5 m. uzunluğundadır. Uzerinde bir tepeliği ve bunun altında ise, ‘Mahmud Adli’ tuğrası bulunmaktadır. Kitabesi şudur:

Yegane fiehriyar-› bi-adl u ma’delet perver Hudavend-i cihan SultanMahmud Han pur i’zazBu cay-i dure nasb-ı beyzay› naciz bab›nda

ıdub emr ol tufenk-endaz-ı bi-misl-i fuzun mumtazBu bin hatve mahalle Camlıca’nın Ba.ı Kasrı’nda Kılub endaht-ı kurflun beyzayı itdi flikeste-saz

Durust idub abd-i omr-u cud u tab’ını Mevla

Sutun-ı senge floyle nakfl-ı tarih olsun ey ArifBu menzilde yumurta kırdı şeh Mahmud pak endaz1227 (1812)

Kücük Camlıca Kasrı’nın tamamlandığı günPadişah Sultan II. Mahmut, acılışa gelmiş ve merasimden sonra yapılan tufek atışlarında

1000 adımda yumurtayı kırdığı  icin bu abide dikilmiştir.

Kitabe yazarı Arif Efendi İstanbul’da Melek Mehmet Paşazade Ahmet Bey’in dairesinde

yetişmiştir. Reisu’l-kuttab, defter emini ve tevkiioldu. Kitabeyi yazdığı  sırada defter eminiidi. 1228 (1813) senesi vefat etti. Kabri, GulhaneParkı kapısı karşısındaki Zeynep SultanCamii haziresindedir. Büyük kafesi destarlı şahidesielan mevcuttur.Konyalı’nın Üsküdar Tarihi adlı eserinde, mısrave bazı kelimeler değiğik yazılmıştır ki doğrudeğildir.

Kaynaklar: (Konyalı, Uskudar Tarihi, 2/524) (Sicill-i Osmani