ŞEYH SADIK EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH HAFIZ EFENDİ TEKKESİ)ŞEYH SADIK EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH HAFIZ EFENDİ TEKKESİ)


ŞEYH SADIK EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH HAFIZ EFENDİ TEKKESİ)

Âyin günü Perşembe olan bu Rıfaî Tekkesi, eski adı Menzilhane yokuşu olan şimdiki Gündoğumu Caddesi üzerinde ve Tavaşi Hasan Ağa Camii ile İbnülemin Ahmet Ağa çeşme ve namazgâhının karşısındadır. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde "Eski Menzilhane'de Rıfaî Tekkesi" diye kayıtlı olduğu gibi 1256 (1840) tarihli listede de aynı şekilde kayıtlıdır. Mecmua-yı Tekaya'da, Şeyh Hafız Tekkesi olduğu belirtilmişse de aslında Şeyh Sadık Tekkesi olduğu yazılmıştır. Zakir Şükrü Efendi, tekkenin Şeyh Mehmet Hadidî-i Rifaî (kuddise sırruhü'l-aziz) tarafından kurulduğunu belirtmiştir. Hüseyin Vassaf Bey, Sefîne-i Evliya adlı eserinde de şunları yazmıştır: "Şeyh Mahmud-ı Hadidî er-Rıfaî İstanbul'a gelip (İlk defa) Rıfaiyye tarikini neşr eden zattır.

Muhammed el-Mesanî isminde bir halife bırakıp gitmiştir. Üsküdar'da, Rıfaî Âsitânesi denilen mahallin karşısındaki Tavaşî Hasan Ağa Mescidi'nde ilk defa Rıfaî âyini icra etmiştir ki, 1000 (1592) tarihinden sonradır. Kendisi, Şam'da Riha köyünde medfundur." Daha sonra 1100 (1689) senesinden sonra Şeyh Yesi (Yasin) eş-Şâmî gelip 'neşr-i füyûzâta başlamıştır'. Şeyh Osman-ı Himayetî, Şeyh Sadık, Hocazâde Mehmed Tahir Efendiler müstahlef (kendi yerine geçirilen kimse) olmuşlardır. Evrâd-ı Rıfaiyye'yi (okunması adet edinmiş dini dualar) getiren, kıyam zikrini ta'lim eden Şeyh Yesi Efendi'dir."